Περιήγηση: Θέματα Πληροφορικής

Παιδεία
Χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες τα σημερινά θέματα σε Ιστορία και Πληροφορική — Δείτε τις απαντήσεις

 Πανελ­λή­νιες 2020: Με βατά θέμα­τα συνε­χί­στη­καν οι Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις για τους υπο­ψή­φιους των ΓΕΛ, σε Ιστο­ρία (Ομά­δα Προ­σα­να­το­λι­σμού Ανθρω­πι­στι­κών Σπουδών)…

Ατέχνως
Πανελλήνιες 2020: Δείτε τα θέματα στην Πληροφορική

Πανελ­λή­νιες 2020: Σήμε­ρα, Τετάρ­τη, οι  υπο­ψή­φιοι της Ομά­δας Προ­σα­να­το­λι­σμού Σπου­δών Οικο­νο­μί­ας και Πλη­ρο­φο­ρι­κής εξε­τά­ζο­νται στο μάθη­μα της Πλη­ρο­φο­ρι­κής στο πλαί­σιο των Πανελ­λα­δι­κών Εξετάσεων…

Ατέχνως
Πανελλήνιες 2020: Συνέχεια για τα ΓΕΛ με Ιστορία, Πληροφορική και Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Στην Ιστο­ρία, την Πλη­ρο­φο­ρι­κή και την Ανά­πτυ­ξη Εφαρ­μο­γών σε Προ­γραμ­μα­τι­στι­κό Περι­βάλ­λον θα εξε­τα­στούν σήμε­ρα, Τετάρ­τη, οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ, στο…