Περιήγηση: Θέματα

Παιδεία
Πανελλήνιες 2022: «Βατά» τα θέματα σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική — Δείτε τις απαντήσεις

Πανελ­λή­νιες 2022: «Βατά και σχε­τι­κά εύκο­λα», χαρα­κτή­ρι­σε τα θέμα­τα των Λατι­νι­κών η φιλό­λο­γος Τζέ­νη Ιακω­βί­δου — Μανιώ­τη. Η επι­λο­γή των…

Ατέχνως
Πανελλήνιες 2022: Οι απαντήσεις και τα θέματα σε Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική

Πανελ­λή­νιες 2022:  Σήμε­ρα Τετάρ­τη 8 Ιου­νί­ου, οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ εξε­τά­στη­καν σε Λατι­νι­κά, Χημεία, Πλη­ρο­φο­ρι­κή και ολο­κλη­ρώ­νουν τα εξε­τα­ζό­με­να μαθήματα…