Περιήγηση: Θέμης Γκιώνης Μέλος ΠΓ ΚΕ ΚΚΕ

Εκδηλώσεις
ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ: Εκδήλωση για Έλληνες και μετανάστες εργάτες στις 3 Ιούλη, στο Πεδίον του Άρεως

Εκδή­λω­ση για Έλλη­νες και μετα­νά­στες εργά­τες οργα­νώ­νει όπως κάθε χρό­νο η ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ το Σάβ­βα­το 3 Ιού­λη, στο Πεδί­ον του Άρε­ως στην πλα­τεία Πρω­το­μα­γιάς (Ευελ­πί­δων…