Περιήγηση: Θέρμανση

Οικονομία
Πληθωρισμός 6,2% — Κάθε μέρα και όλο ακριβότερα — Κρέατα, λάδι, πατάτες, φρούτα απλησίαστα — Η θέρμανση «καίει»

Ρεκόρ 25ετίας σημεί­ω­σε ο πλη­θω­ρι­σμός τον Ιανουά­ριο εφέ­τος με αύξη­ση 6,2% , από άνο­δο 5,1% τον περα­σμέ­νο Δεκέμ­βριο και έναντι…

Παιδεία
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ελλείψει θέρμανσης, καλεί τους φοιτητές να ντυθούν κατάλληλα γιατί οι συνθήκες είναι πολικές!!!

Το Πανε­πι­στή­μιο Ιωαν­νί­νων, ελλεί­ψει θέρ­μαν­σης, καλεί τους φοι­τη­τές να ντυ­θούν κατάλ­λη­λα για­τί οι συν­θή­κες στον χώρο εξέ­τα­σης είναι πολι­κές!!! ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ…

Κοινωνία
Ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λάρισας με σοβαρά συμπτώματα υποθερμίας καθώς ρεύμα και θέρμανση

Ηλι­κιω­μέ­νος μετα­φέρ­θη­κε στο Νοσο­κο­μείο Λάρι­σας με σοβα­ρά συμ­πτώ­μα­τα υπο­θερ­μί­ας καθώς δεν είχε ούτε ρεύ­μα σπί­τι του, πόσο μάλ­λον μέσο θέρμανσης…