Περιήγηση: Θέρμη

Επικαιρότητα
ΤΟ Ανατολικής Θεσσαλονίκης ΚΚΕ: Στηρίζει τον αγώνα των αγροτών, καταγγέλλει την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων

Με ανα­κοί­νω­ση της η Τομε­α­κή Οργά­νω­ση Ανα­το­λι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης του ΚΚΕ ανα­φέ­ρει ότι «καταγ­γέλ­λει την παρου­σία αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων και αστυ­νο­μι­κής κλού­βας σε…

Επικαιρότητα
Θέρμη Θεσσαλονίκης: Κινητοποίηση Σωματείων και φορέων για την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας

Δυνα­μι­κή συγκέ­ντρω­ση και πορεία στους δρό­μους της Θέρ­μης πραγ­μα­το­ποί­η­σαν Σωμα­τεία και μαζι­κοί φορείς, απαι­τώ­ντας την υπε­ρά­σπι­ση της υγεί­ας, της ζωής…