Περιήγηση: Θέσεις ΚΕ ΚΚΕ για το 21ο Συνέδριο

Επικαιρότητα
Γιατί επισημαίνεται η καθοριστική σημασία της ιδεολογικής — μορφωτικής δουλειάς στις ΚΟ; Πάντα δεν ήταν αυτό καθήκον «πρώτης γραμμής»;

Για­τί δίνε­ται τέτοια έμφα­ση στη σημα­σία της ιδε­ο­λο­γι­κής — μορ­φω­τι­κής δου­λειάς στις Κομ­μα­τι­κές Οργα­νώ­σεις; Η ΚΕ στις Θέσεις για το…

Επικαιρότητα
Ανακοίνωση της Επιτροπής Δημόσιου Προσυνεδριακού Διαλόγου μπροστά στο 21ο Συνέδριο του ΚΚΕ

Η Επι­τρο­πή Δημό­σιου Προ­συ­νε­δρια­κού Δια­λό­γου για το 21ο Συνέ­δριο του ΚΚΕ απευ­θύ­νε­ται στους συντρό­φους και τις συντρό­φισ­σες, στους φίλους και…

Επικαιρότητα
21ο Συνέδριο του ΚΚΕ: προετοιμάζουμε τη μεγάλη πανεξόρμηση με τις Θέσεις της Κεντρικής Επιτροπής

Για ένα μεγά­λο πολι­τι­κό άνοιγ­μα στην εργα­τι­κή τάξη και τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα, για μια μεγά­λη πανε­ξόρ­μη­ση με τον επό­με­νο «Ριζο­σπά­στη…