Περιήγηση: Θανάσης Θεοχαρόπουλος

Επικαιρότητα
Θ. Θεοχαρόπουλος: Μου προτάθηκε να είμαι επικεφαλής του Επικρατείας αρκεί να καταψηφίσω τις Πρέσπες

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες από την συνε­δρί­α­ση της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής της Δημο­κρα­τι­κής Αρι­στε­ράς, ο πρό­ε­δρος του κόμ­μα­τος, Θανά­σης Θεο­χα­ρό­που­λος, κατά την…

Πολιτική
Συμφωνία Πρεσπών: Κατά συνείδηση το Ποτάμι — Φ. Γεννηματά: «Δεν υπάρχει θέμα πειθαρχίας, αλλά θα υπάρχουν συνέπειες»

Το Πολι­τι­κό Συμ­βού­λιο του Ποτα­μιού επι­βε­βαί­ω­σε εκ νέου στην απο­ψι­νή συνε­δρί­α­σή του μαζί με τους βου­λευ­τές και τους ευρω­βου­λευ­τές του…