Περιήγηση: Θανάσης Καλαμπαλίκης

Κοινωνία
Εξοντωτική η κυριακάτικη λειτουργία των καταστημάτων για εργαζόμενους και  μικρεμπόρους

Εξο­ντω­τι­κή χαρα­κτή­ρι­σε την κυρια­κά­τι­κη λει­τουρ­γία των κατα­στη­μά­των τόσο για τους εργα­ζό­με­νους όσο και για τους μικρο­μα­γα­ζά­το­ρες και κάλε­σε για συστράτευση…