Περιήγηση: Θανάσης Καραγιάννης

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Τρία βιβλία του Δρ. Θανάση Ν. Καραγιάννη για το θέατρο για παιδιά και νέους

Παρου­σί­α­ση βιβλί­ων του Δρ. Θανά­ση Ν. Καρα­γιάν­νη (16/3/2015) στο Εργα­στή­ρι Γλυ­πτι­κής του Μιχά­λη Κάσ­ση (Χώρος Ελεύ­θε­ρης Έκφρα­σης Πολι­τι­σμού), Τζι­ρο­πού­λου 15,…