Περιήγηση: Θανάσης Κουκάκης

Πολιτική
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση να δώσει άμεσα εξηγήσεις σχετικά με τις αποκαλύψεις για την παρακολούθηση του δημοσιογράφου Θ. Κουκάκη από την ΕΥΠ

«Οι απο­κα­λύ­ψεις για την παρα­κο­λού­θη­ση των τηλε­φω­νι­κών συνο­μι­λιών δημο­σιο­γρά­φου από την ΕΥΠ για ”λόγους εθνι­κής ασφα­λεί­ας”, είναι εξαι­ρε­τι­κά σοβα­ρή υπόθεση…