Περιήγηση: Θανάσης Μαυρίδης

Κοινωνία
Κλείνει η εφημερίδα «Φιλελεύθερος», παρότι πήρε γερό μπαξίσι από τη λίστα Πέτσα

Αυτό το Σάβ­βα­το η εφη­με­ρί­δα «Φιλε­λεύ­θε­ρος», του Θανά­ση Μαυ­ρί­δη, θα κυκλο­φο­ρή­σει το τελευ­ταίο της φύλ­λο ανα­στέλ­λο­ντας την έκδο­σή της. Ξεκίνησε…