Περιήγηση: Θανάσης Νταβούρας

Ανακοινώσεις
Εργατικό Κέντρο Λάρισας: Απάντηση στις εμετικές δηλώσεις του αντιπροέδρου της ΠΟΑΣΥ Θ. Νταβούρα

Εμε­τι­κές χαρα­κτη­ρί­ζει το Εργα­τι­κό Κέντρο Λάρι­σας τις πρό­σφα­τες δηλώ­σεις του Θανά­ση Ντα­βού­ρα, Α’ αντι­προ­έ­δρου της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Αστυ­νο­μι­κών Υπαλ­λή­λων (ΠΟΑΣΥ)…