Περιήγηση: Θανάσης Παφίλης κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΚΚΕ

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Δυστύχημα στα Τέμπη: Τα αποτελέσματα της «απελευθέρωσης» που έγινε ιδιωτικοποίηση με κέρδη εκατ. ευρώ!

«Δε λει­τουρ­γεί τίπο­τα, γίνο­νται όλα είναι χει­ρο­κί­νη­τα…» κατήγ­γει­λε ο πρό­ε­δρος των μηχα­νο­δη­γών στην ΕΡΤ. Η καταγ­γε­λία είναι πολύ σοβα­ρή όταν…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΠΝΠ για την ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ | Θ. Παφίλης: Δεν εκδημοκρατίζεται ο «φρουρός» του καπιταλιστικού συστήματος

Μεγά­λη κοροϊ­δία χαρα­κτή­ρι­σε ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ, Θανά­σης Παφί­λης, την Πρά­ξη Νομο­θε­τι­κού Περιε­χο­μέ­νου για την Εθνι­κή Υπη­ρε­σία Πλη­ρο­φο­ριών, γιατί…

Επικαιρότητα
Ερώτηση KKE: «Κατάπτυστη, προκλητική και τρομοκρατική» η αστυνομική παρουσία σε Συνέλευση Σωματείου εν ενεργεία στρατιωτικών στην Κω

Ερώ­τη­ση με την οποία χαρα­κτη­ρί­ζει ως κατά­πτυ­στη, προ­κλη­τι­κή και τρο­μο­κρα­τι­κή η παρου­σία αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων σε Γενι­κή Συνέ­λευ­ση συν­δι­κα­λι­στι­κού σωμα­τεί­ου εν…

Επικαιρότητα
Θ. Παφίλης: Το δίλημμα είναι σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα και όχι περισσότερο ή λιγότερο νηστικός (VIDEO)

Σοσια­λι­σμός ή βαρ­βα­ρό­τη­τα είναι το δίλημ­μα και όχι περισ­σό­τε­ρο ή λιγό­τε­ρο νηστι­κός, τόνι­σε ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ Θανά­σης Παφίλης…