Περιήγηση: Θανάσης Παφίλης

Ατέχνως
Featured Video Play Icon
Το ΚΚΕ αποχαιρέτισε τον Κ. Καζάκο και στη Βουλή — «Διάλεξε πολύ νωρίς τη σωστή πλευρά της ιστορίας»

Τον Κώστα Καζά­κο που έφυ­γε σήμε­ρα από την ζωή, απο­χαι­ρέ­τι­σε από την Ολο­μέ­λεια της Βου­λής, ο Κοι­νο­βου­λευ­τι­κός Εκπρο­σώ­πος του ΚΚΕ,…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΠΝΠ για την ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ | Θ. Παφίλης: Δεν εκδημοκρατίζεται ο «φρουρός» του καπιταλιστικού συστήματος

Μεγά­λη κοροϊ­δία χαρα­κτή­ρι­σε ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ, Θανά­σης Παφί­λης, την Πρά­ξη Νομο­θε­τι­κού Περιε­χο­μέ­νου για την Εθνι­κή Υπη­ρε­σία Πλη­ρο­φο­ριών, γιατί…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΚΚΕ: Ναι στη δημιουργία εξεταστικής επιτροπής για τις παρακολουθήσεις Ανδρουλάκη, δημοσιογράφων και της ΚΕ του ΚΚΕ

Το ΚΚΕ στη­ρί­ζει τη σύστα­ση εξε­τα­στι­κής επι­τρο­πής για τις παρα­κο­λου­θή­σεις του προ­έ­δρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρου­λά­κη, δημο­σιο­γρά­φων και του τηλεφωνικού…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Θ. Παφίλης: Καταδικαστέα τα φαινόμενα των παρακολουθήσεων — «Αλωνίζουν» οι μυστικές υπηρεσίες

Στο θέμα των καταγ­γε­λιών του προ­έ­δρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρου­λά­κη, για από­πει­ρα παγί­δευ­σης του κινη­τού τηλε­φώ­νου του με λογι­σμι­κό παρακολούθησης,…

Επικαιρότητα
Ανιστόρητη αθλιότητα Συρίγου για το Πολυτεχνείο — Απάντηση του Θ. Παφίλη (VIDEO)

Ανι­στό­ρη­τη και πολι­τι­κά απα­ρά­δε­κτη τοπο­θέ­τη­ση του κ. Συρί­γου, υφυ­πουρ­γού παι­δεί­ας – πανε­πι­στη­μια­κού για την εξέ­γερ­ση του Πολυ­τε­χνεί­ου στην ομι­λία του…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Ερώτηση στη Βουλή για την επικίνδυνη κατάσταση στην πυροπροστασία της Θεσσαλονίκης

Ερώ­τη­ση προς τους υπουρ­γούς Κλι­μα­τι­κής Κρί­σης και Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, Εσω­τε­ρι­κών, Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών και Οικο­νο­μι­κών, σχε­τι­κά με την, όπως αναφέρει,…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Ζήτησε από την υπουργό Πολιτισμού την ανάδειξη του Λαζαρέτου και του Επταπυργίου

Αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ, απο­τε­λού­με­νη από τον κοι­νο­βου­λευ­τι­κό εκπρό­σω­πο, Θανά­ση Παφί­λη και την Κέλ­λυ Παπαϊ­ω­άν­νου, μέλος του Τμή­μα­τος Πολι­τι­σμού, συνα­ντή­θη­κε σήμερα…