Περιήγηση: Θερμοκρασία θαλασσών

Κοινωνία
Θερμοκρασίες Ιουνίου έχουν στα μέσα Οκτωβρίου οι περισσότερες ελληνικές θάλασσες

Κολύ­μπι τον Οκτώ­βριο, όπως τον Ιού­νιο. Σε υψη­λά επί­πε­δα δια­τη­ρεί­ται στις περισ­σό­τε­ρες ελλη­νι­κές θάλασ­σες η επι­φα­νεια­κή θερ­μο­κρα­σία τους, κάτι που…