Περιήγηση: Θερμοκρασία

Επικαιρότητα
Έρχεται καλοκαίρι — Στους 40 βαθμούς το θερμόμετρο τις επόμενες ημέρες

Σημα­ντι­κή στα­δια­κή άνο­δο θα παρου­σιά­σει η θερ­μο­κρα­σία τις επό­με­νες ημέ­ρες, ιδί­ως στην κεντρι­κή Ελλά­δα, σύμ­φω­να με τα τελευ­ταία προ­γνω­στι­κά δεδομένα…

Επικαιρότητα
Η θερμοκρασία σε καλοκαιρινά επίπεδα και τις επόμενες πέντε ημέρες, στου +37 βαθμούς

Γενι­κά αίθριος και­ρός ανα­μέ­νε­ται και σήμε­ρα, με τοπι­κές βρο­χές και καται­γί­δες κυρί­ως στα ορει­νά τμή­μα­τα της ηπει­ρω­τι­κής χώρας. Η θερμοκρασία,…

Κοινωνία
Ο φετινός Μάρτιος στην Ελλάδα ήταν ψυχρότερος από τους μήνες του χειμώνα και ένας από τους ψυχρότερους των τελευταίων 40 ετών

Ο Μάρ­τιος του 2022 χαρα­κτη­ρί­στη­κε θερ­μο­κρα­σια­κά από ιδιαί­τε­ρα ψυχρές για την επο­χή συν­θή­κες, άφθο­νες βρο­χο­πτώ­σεις στο μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της χώρας…

Επικαιρότητα
Meteo: Τα «πάνω κάτω» ήλθαν στις θερμοκρασίες σήμερα: 20,1 βαθμοί στα βόρεια, 4,4 στα νότια

Η αντί­θε­ση των και­ρι­κών συν­θη­κών που επι­κρά­τη­σαν μετα­ξύ της Βόρειας και της Νότιας Ελλά­δας σήμε­ρα, έφε­ρε θερ­μο­κρα­σια­κά “τα πάνω κάτω”.…

Ατέχνως
Η καιρική ανασκόπηση του 2021: Από τους ‑28 στους +46 βαθμούς Κελσίου και από τα 186 στα 3.761 χιλιοστά βροχής

Τα ρεκόρ βρο­χό­πτω­σης και θερ­μο­κρα­σιών το 2021, καθώς και άλλα αξιο­ση­μεί­ω­τα μετε­ω­ρο­λο­γι­κά στοι­χεία του περα­σμέ­νου έτους, παρου­σί­α­σαν οι ερευ­νη­τές του…