Περιήγηση: Θεσσαλονίκη Covid-19

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Θετική η επιδημιολογική εικόνα — Σε χαμηλά επίπεδα παραμένει το ιικό φορτίο στα λύματα

Στα­θε­ρά σε χαμη­λά επί­πε­δα παρα­μέ­νει το ιικό φορ­τίο στα λύμα­τα του πολε­ο­δο­μι­κού συγκρο­τή­μα­τος Θεσ­σα­λο­νί­κης, στην έρευ­να που διε­ξά­γει διε­πι­στη­μο­νι­κή ομάδα…

Ανακοινώσεις
ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ: Ανέξοδες υποσχέσεις και παιχνίδια επικοινωνίας από τον κ. Μητσοτάκη

Σε ανα­κοί­νω­σή του για την επί­σκε­ψη του Πρω­θυ­πουρ­γού στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, το Γρα­φείο Τύπου της Κομ­μα­τι­κής Οργά­νω­σης Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας σημειώ­νει: «Ο…

Επικαιρότητα
Ο Μητσοτάκης σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης: Αγωνιστική «υποδοχή» του επιφύλαξαν οι εργαζόμενοι

Την πλητ­τό­με­νη από την παν­δη­μία του Κορω­νοϊ­ου Θεσ­σα­λο­νί­κη επι­σκέ­πτε­ται σήμε­ρα ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης σε άλλη μια προ­σπά­θεια της κυβέρνησης…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Η πανδημία καλπάζει, ο δήμαρχος Ζέρβας σιωπά κάνοντας πλάτες σε κυβέρνηση-κλινικάρχες

Την άρνη­ση της διοί­κη­σης του Δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης να βάλει προς συζή­τη­ση το σχέ­διο ψηφί­σμα­τος — από­φα­σης που έχει κατα­θέ­σει από…