Περιήγηση: Θεωρία δύο άκρων

Απόψεις
«Το να μην είσαι κομμουνιστής είναι ανθρώπινο. Το να είσαι όμως αντικομμουνιστής είναι απάνθρωπο»

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Το χθε­σι­νό εμε­τι­κό αντι­κομ­μου­νι­στι­κό παρα­λή­ρη­μα του βου­λευ­τή Μπο­γδά­νου στη Βου­λή μας έφε­ρε ξανά στο νου την φράση…

Διεθνή
Αυστραλία: Ψήφισμα που εξισώνει τον κομμουνισμό με τον φασισμό υιοθέτησε η Γερουσία

Την… «δόξα» της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης φαί­νε­ται πως ζήλε­ψε η Γερου­σία της Αυστρα­λί­ας η οποία, με ευθύ­νη σοσιαλ­δη­μο­κρα­τών και φιλε­λευ­θέ­ρων, υιοθέτησε…

Πολιτική
Ευρωκοινοβούλιο: Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Σ. Ζαριανόπουλος «έβαλε στη θέση του» τον αντικομμουνιστή Α.Ταγιάνι

Απο­φα­σι­στι­κή απά­ντη­ση στις απα­ρά­δε­κτες δηλώ­σεις του προ­έ­δρου του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου Α. Ταγιά­νι που επι­χεί­ρη­σε την εξί­σω­ση του τέρα­τος του φασισμού…

Διεθνή
Σουηδία: Νόμιμοι καταδότες

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // — FRA: Στρα­τιω­τι­κή Υπη­ρε­σία παρα­κο­λού­θη­σης ‘επι­κοι­νω­νιών’. Πριν 2 χρό­νια ψηφί­στη­κε από την εδώ Βου­λή το εθνι­κό σχέδιο…

Πολιτική
Εξομοιώνουν το «Κεφάλαιο» του Μαρξ με το χιτλερικό «ο Αγών μου»! — ΚΚΕ: Ο χυδαίος αντικομμουνισμός της ΕΕ δεν έχει πάτο

Ανά­με­σα στα πολ­λά χυδαία και ανι­στό­ρη­τα που ακού­στη­καν από το βήμα και τις παράλ­λη­λες εκδη­λώ­σεις του αντι­κομ­μου­νι­στι­κού «συνε­δρί­ου» στο Ταλίν…

Πολιτική
Αντικομμουνιστικές αθλιότητες από την εσθονική προεδρία της Ε.Ε. — Σχόλιο του Γραφείου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ

Πιστή στην προ­σπά­θεια δια­στρέ­βλω­σης της Ιστο­ρί­ας και της ανι­στό­ρη­της και προ­κλη­τι­κής εξί­σω­σης του κομ­μου­νι­σμού με το ναζι­σμό, η Ε.Ε συνεχίζει…