Περιήγηση: Θεόδωρος Κρατημένος

Υγεία
Οι γιατροί στον Ευαγγελισμό εμπιστεύτηκαν την εκπροσώπησή τους για 7η φορά στις ταξικές δυνάμεις

Εκλο­γές στο Νοσο­κο­μείο Ευαγ­γε­λι­σμός για εκπρο­σώ­πους των εργα­ζο­μέ­νων στο Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο των εργα­ζο­μέ­νων (2 από τα εφτά μέλη, εκ των…