Περιήγηση: Θεώνη Καπλανίδου

Στήλη Αναγνωστών
Γιατί ΚΚΕ… (οι σκέψεις μιας αυτοαπασχολούμενης)

Φιλο­ξε­νού­με­νη η Θεώ­νη Καπλα­νί­δου // Για­τί ακό­μη κι αν κάπο­τε πίστε­ψα σε «μικρο­α­στι­κές» εξαγ­γε­λί­ες περί καλύ­τε­ρης δια­χεί­ρι­σης του συστή­μα­τος, περί καπιταλισμού…