Περιήγηση: Θησαυροί Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς

Πολιτισμός
Λευκός Πύργος: Το σήμα κατατεθέν της Θεσσαλονίκης στον κατάλογο των Θησαυρών της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς

Η Ευρω­παϊ­κή Ακα­δη­μία Κινη­μα­το­γρά­φου (EFA) ενέ­τα­ξε τον Λευ­κό Πύρ­γο στον κατά­λο­γο των Θησαυ­ρών της Ευρω­παϊ­κής Κινη­μα­το­γρα­φι­κής Κλη­ρο­νο­μιάς, Treasures of European…