Περιήγηση: Θιβέτ

Επικαιρότητα
«Χειροτέχνημα» 200.000+ ετών κοντά σε Θιβετιανή θερμή πηγή

Διε­θνής ομά­δα ερευ­νη­τών ανέ­φε­ρε την ανα­κά­λυ­ψη παλαιο­λι­θι­κών απο­τυ­πω­μά­των χεριών και ποδιών στο Quesang του Θιβε­τια­νού υψι­πέ­δου. Οι απο­λι­θω­μέ­νες «πατη­μα­σιές», ηλικίας…