Περιήγηση: Θοδωρής Χιώνης

Επικαιρότητα
ΚΙΝΕΤΑ — ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ: Καταστροφές εγκληματικής πολιτικής που αφήνει στο περιθώριο την προστασία του λαού

✔️  Τραυ­μα­τί­ες, εγκλω­βι­σμέ­νοι και εκτε­τα­μέ­νες ζημιές ✔️  Περιο­δεί­ες κλι­μα­κί­ων του ΚΚΕ Εικό­να ολο­κλη­ρω­τι­κής κατα­στρο­φής στην Κινέ­τα. Απο­τέ­λε­σμα μιας εγκλη­μα­τι­κής διαχρονικής…

Πολιτική
«1940–1949: Δεκαετία όξυνσης της ταξικής πάλης στην Ελλάδα»: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ

Με επι­τυ­χία πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην κατά­με­στη Αίθου­σα Συνε­δρί­ων του ΚΚΕ στον Περισ­σό η ημε­ρί­δα με θέμα: «1940 — 1949: Δεκα­ε­τία όξυν­σης της…