Περιήγηση: Θρηεκυτικά

Παιδεία
ΣτΕ: Αντισυνταγματικά τα προγράμματα σπουδών των Θρησκευτικών στα σχολεία

Η Ολο­μέ­λεια του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας έκρι­νε αντι­συ­νταγ­μα­τι­κές και αντί­θε­τες στην Ευρω­παϊ­κή Σύμ­βα­ση Δικαιω­μά­των του Ανθρώ­που (ΕΣΔΑ) τις απο­φά­σεις του…