Περιήγηση: θρησκεία

Επικαιρότητα
Μήνυση και απειλές εναντίον σατιρικής σελίδας για… «βλασφημία»!

Επι­στρο­φή στο Μεσαί­ω­να και στις επο­χές της λογο­κρι­σί­ας θυμί­ζει η πρό­σφα­τη μήνυ­ση που κατέ­θε­σε εκκλη­σια­στι­κό σάιτ ενα­ντί­ον σατυ­ρι­κής σελί­δας κόμικς…

Πολιτική
Χρυσή Αυγή: Ο Χριστός ήταν…«μπάσταρδος» και «υπάνθρωπος του σταυρού»

Εξη­γού­μα­στε: Σε αυτό το δια­δι­κτυα­κό μετε­ρί­ζι δεν καμω­νό­μα­στε τους πιστούς, τους θεο­σε­βού­με­νους, ούτε πολύ περισ­σό­τε­ρο τους υπέρ­μα­χους της οποιασ­δή­πο­τε θρησκείας.…

Κοινωνία
Βλ.Πούτιν: Χαρακτηρίζει τον κομμουνισμό.… «θρησκεία» παρόμοια με τον χριστιανισμό!

Σε μια νέα προ­σπά­θεια να υπο­βαθ­μί­σει και να συκο­φα­ντή­σει τον σοσια­λι­σμό-κομ­μου­νι­σμό, συγκρί­νο­ντας τον με την… χρι­στια­νι­κή θρη­σκεία, προ­έ­βη ο ρώσος…

Κοινωνία
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Επιστημονική ημερίδα για τα οφέλη της προσευχής (Ενα χρήσιμο ναρκωτικό ακόμα και στις σύγχρονες κοινωνίες;)

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // «Το Πανε­πι­στή­μιο Πελο­πον­νή­σου (Εργα­στή­ριο Οργά­νω­σης και Διοί­κη­σης Υπη­ρε­σιών & Ποιό­τη­τας Ζωής), σε συνερ­γα­σία με την Ιερά…

Απόψεις
Μπουρκίνι

Γρά­φει ο 2310net // Αν ακο­λου­θείς την ρητο­ρι­κή της προ­στα­σί­ας των ανθρώ­πι­νων δικαιω­μά­των ή αλλιώς των ατο­μι­κών ελευ­θε­ριών ή όπως…