Περιήγηση: Θρόμβωση

Προτεινόμενο
Υπό διερεύνηση τρία περιστατικά θρομβώσεων στην Κρήτη μετά τον εμβολιασμό τους με «AstraZeneca»

Υπό διε­ρεύ­νη­ση είναι τα τρία δια­δο­χι­κά περι­στα­τι­κά νέων ανθρώ­πων στην Κρή­τη που υπέ­στη­σαν εμβο­λι­κά επει­σό­δια και δια­τα­ρα­χές πήξης αίμα­τος, ως…

Διεθνή
ΠΟΥ: Η αναλογία κινδύνου/οφέλους συνεχίζει να είναι «σε μεγάλο βαθμό» υπέρ της χρήσης του εμβολίου της AstraZeneca

Το ισο­ζύ­γιο κινδύνου/οφέλους συνε­χί­ζει να είναι «σε μεγά­λο βαθ­μό» υπέρ της χρή­σης του εμβο­λί­ου κατά της Covid-19 της AstraZeneca, δήλωσε…

Προτεινόμενο
Αξιωματούχος του ΕΜΑ παραδέχτηκε τη σύνδεση AstraZeneca — θρομβώσεων — Πριν μια βδομάδα διαβεβαίωναν για το αντίθετο

Την παρα­δο­χή ότι υπάρ­χει σύν­δε­ση μετα­ξύ του εμβο­λί­ου της AstraZeneca και των περι­στα­τι­κών θρομ­βώ­σε­ων αλλά δεν έχει εξα­κρι­βω­θεί ακό­μη η…

Διεθνή
Βρετανία: Πολλά περιστατικά θρομβώσεων μετά το εμβόλιο AstraZeneca — Το «εγκαταλείπουν» οι ΗΠΑ;

Τριά­ντα περι­πτώ­σεις σπά­νιων θρομ­βώ­σε­ων μετά τη λήψη του εμβο­λί­ου της AstraZeneca για τον νέο κορο­νο­ϊό εντο­πί­στη­καν μέχρι χτες στο Ηνω­μέ­νο Βασίλειο…

Υγεία
Εν αναμονή της απόφασης του ΕΜΑ η Ελλάδα για το θέμα του εμβολίου της AstraZeneca

Συνε­δριά­ζει σήμε­ρα η Εθνι­κή Επι­τρο­πή Εμβο­λια­σμών για το θέμα του εμβο­λί­ου και της συσχέ­τι­σής του με θρομ­βο­εμ­βο­λι­κά επει­σό­δια. Μια συνε­δρί­α­ση που…