Περιήγηση: Θωμάς Νικολάου

Ποίηση
Ποιητές και ποιήτριες της νέας γενιάς που αξίζει να διαβάσεις (Α’ μέρος)

Παρου­σιά­ζει ο Ειρη­ναί­ος Μαρά­κης // Ποι­η­τές και ποι­ή­τριες της νέας γενιάς παρου­σιά­ζου­με σήμε­ρα στο περιο­δι­κό Ατέ­χνως χρη­σι­μο­ποιώ­ντας στοι­χεία από παλιό­τε­ρες δημο­σιεύ­σεις μας…