Περιήγηση: Θόδωρος Αγγελόπουλος

Κινηματογράφος
Η ταινία της εβδομάδας – Το «Ατέχνως» προτείνει: Ο ΘΙΑΣΟΣ (1975)

Εμβλη­μα­τι­κό αρι­στούρ­γη­μα του Θόδω­ρου Αγγε­λό­που­λου. Από τις καλύ­τε­ρες ται­νί­ες του σκη­νο­θέ­τη, θεω­ρεί­ται από πολ­λούς κρι­τι­κούς ως ενα από τα σημαντικότερα…

Κινηματογράφος
Θόδωρος Αγγελόπουλος: Οι τρεις ταινίες-αριστουργήματα που πρέπει οπωσδήποτε να δεις

Στις 24 Γενά­ρη 2012, έφυ­γε ανα­πά­ντε­χα και αδό­κη­τα από τη ζωή ο σπου­δαί­ος έλλη­νας σκη­νο­θέ­της Θόδω­ρος Αγγε­λό­που­λος. Ποι­η­τής της κινη­μα­το­γρα­φι­κής γλώσσας…

Κινηματογράφος
Γιαννάκης και Μίλτος Μανιάκης κάτω από… το βλέμμα του Οδυσσέα

Επι­μέ­λεια: Οικο­δό­μος // Χαρα­κτη­ρί­στη­καν «οι Λυμιέρ των Βαλ­κα­νί­ων». Οι πρω­το­πό­ροι κινη­μα­το­γρα­φι­στές των Βαλ­κα­νί­ων, τα αδέλ­φια Μίλ­τος (1882– 5 Μάρ­τη 1964)…

Εκδηλώσεις
“Η Ήπειρος του Θόδωρου Αγγελόπουλου” (Γιάννενα, 5–7/2)

Η Πανη­πει­ρω­τι­κή Συνο­μο­σπον­δία Ελλά­δας, ο κορυ­φαί­ος φορέ­ας της Ηπει­ρώ­τι­κης Απο­δη­μί­ας, διορ­γα­νώ­νει κύκλο εκδη­λώ­σε­ων με τίτλο “Η Ήπει­ρος του Θόδω­ρου Αγγελόπουλου”…