Περιήγηση: Θόδωρος Ιγνατιάδης

Επικαιρότητα
Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του κομμουνιστή Θόδωρου Ιγνατιάδη στη συνεδρίαση του Π. Σ. Κ. Μακεδονίας

Ενός λεπτού σιγή τηρή­θη­κε σήμε­ρα στην αρχή της συνε­δρί­α­σης του Περι­φε­ρεια­κού Συμ­βου­λί­ου Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, στη μνή­μη του περι­φε­ρεια­κού συμ­βού­λου της…