Περιήγηση: Ιάκωβος Καμπανέλλης

Σαν Σήμερα
«Είμαι ένας από τους επιζήσαντες κρατούμενους στο SS στρατόπεδο συγκεντρώσεως και εξοντώσεως του Μαουτχάουζεν (…) Ο ναζισμός όμως επέζησε»

Είμαι ένας από τους επι­ζή­σα­ντες κρα­τού­με­νους στο SS στρα­τό­πε­δο συγκε­ντρώ­σε­ως και εξο­ντώ­σε­ως του Μαουτ­χά­ου­ζεν. Ένας από εκεί­νους που τον Μάιο του…

Ιστορία
Μαουτχάουζεν: Κομμουνιστές και Εβραίοι «βράχο στη ράχη κουβαλούν βράχο σταυρό θανάτου»

Επι­μέ­λεια Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Σαν σήμε­ρα 8 Αυγού­στου 1938 άνοι­ξε τις πύλες του το ναζι­στι­κό στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης του Μαουτ­χά­ου­ζεν στην…