Περιήγηση: Ιάννης Ξενάκης

Εκδηλώσεις
«Βάκχαι» του Ιάννη Ξενάκη στην Εναλλακτική Σκηνή της Λυρικής

Το σπά­νιο έργο «Βάκ­χαι» του Ιάν­νη Ξενά­κη παρου­σιά­ζε­ται σε πανελ­λή­νια πρώ­τη με τη μορ­φή παρά­στα­σης στην Εναλ­λα­κτι­κή Σκη­νή της Εθνι­κής Λυρι­κής Σκη­νής στο Κέντρο Πολιτισμού…

Μουσική
Ιάννης Ξενάκης: Ανοιξε νέους δρόμους στη σύγχρονη μουσική δημιουργία

Δημιούρ­γη­σε μια μου­σι­κή «ηχη­τι­κών μαζών», «συμπά­ντων» ή «γαλα­ξιών», εφαρ­μό­ζο­ντας στη μου­σι­κή τους φυσι­κούς νόμους που διέ­πουν διά­φο­ρα φαι­νό­με­να — όπως…