Περιήγηση: Ιανός

Επικαιρότητα
Ιανός — Κεφαλονιά: Καράβια βγήκαν στη στεριά… 43 σκαφη βυθίστηκαν και 9 προσάραξαν στη στεριά

Σαρά­ντα τρία συνο­λι­κά σκά­φη, δια­φό­ρων τύπων, βυθί­στη­καν κατά τη διάρ­κεια της Πέμ­πτης και της Παρα­σκευ­ής στην Κεφα­λο­νιά, λόγω των δυσμενών…

Επικαιρότητα
Ιανός — Καρδίτσα: Μεγάλη επιχείρηση για την ανεύρεση της 43χρονης αγνοουμένης

Ευρεί­ας κλί­μα­κας έρευ­να επι­χει­ρεί την Κυρια­κή η Πυρο­σβε­στι­κή Υπη­ρε­σία στο Μου­ζά­κι Καρ­δί­τσας για την ανεύ­ρε­ση γυναί­κας που αγνο­εί­ται από το…

Κοινωνία
Κακοκαιρία Ιανός: Τεράστια καταστροφή στην Καρδίτσα — Τρεις νεκροί και μία αγνοούμενη

Tρεις νεκρούς, μία αγνο­ού­με­νη και τερά­στιες κατα­στρο­φές σε υπο­δο­μές, επι­χει­ρή­σεις, κατοι­κί­ες και στην αγρο­τι­κή παρα­γω­γή, έχει αφή­σει πίσω του ο…

Επικαιρότητα
Και τρίτος νεκρός από το φονικό πέρασμα του Ιανού — Αγνοούνται δύο

Ο τρα­γι­κός απο­λο­γι­σμός της κακο­και­ρί­ας έτσι ανέρ­χε­ται σε τρεις νεκρούς. Νεκρός εντο­πί­στη­κε ο ηλι­κιω­μέ­νος άντρας στην Καστα­νιά Καρ­δί­τσας, στο σπί­τι του…

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: Άμεση λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας, της αποκατάστασης ζημιών και στήριξης των πληγέντων

«Εκφρά­ζου­με τα θερ­μά συλ­λυ­πη­τή­ριά μας στις οικο­γέ­νειες των θυμά­των της κακο­και­ρί­ας και τη συμπα­ρά­στα­σή μας σε όσους επλή­γη­σαν από αυτήν…

Προτεινόμενο
Κακοκαιρία Ιανός: Βρέθηκε το ΙΧ της αγνοούμενης 40χρονης — Μεγάλες καταστροφές στη Θεσσαλία — Δύο νεκροί

Εντο­πί­στη­κε από την αστυ­νο­μία στη θέση Παλαιά Σφα­γεία στο Μου­ζά­κι Καρ­δί­τσας το αυτο­κί­νη­το της 40χρονης που αγνο­εί­ται εξαι­τί­ας της κακοκαιρίας,…