Περιήγηση: ΙΑΤΑ

Πολιτική
Στηρίζουν την πρόταση Μητσοτάκη για πιστοποιητικό εμβολιασμού οι αεροπορικές εταιρείες

«Να υιο­θε­τη­θεί επει­γό­ντως» η πρό­τα­ση Μητσο­τά­κη για πιστο­ποι­η­τι­κό εμβο­λια­σμού ζητά η Διε­θνής Ένω­ση Αερο­με­τα­φο­ρών (ΙΑΤΑ), από­δει­ξη πως εξυ­πη­ρε­τεί την ανάγκη…