Περιήγηση: Ιατρείο Αλληλεγγύης

Κοινωνία
Καρδίτσα: Ξεκίνησε η λειτουργία του Ιατρείου Αλληλεγγύης στον Παλαμά

Ξεκί­νη­σε σήμε­ρα η λει­τουρ­γία του Ιατρεί­ου Αλλη­λεγ­γύ­ης στον Παλα­μά Καρ­δί­τσας από την Ομο­σπον­δία Ενώ­σε­ων Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών Ελλά­δας (ΟΕΝΓΕ) και την Ένω­ση Ιατρών Νοσο­κο­μεί­ου και Κέντρων Υγεί­ας Νομού…