Περιήγηση: Ιατρικές μάσκες

Προτεινόμενο
Ογδόντα χώρες και περιοχές έχουν απαγορεύσει ή περιορίσει τις εξαγωγές μασκών

Ογδό­ντα χώρες και τελω­νεια­κά εδά­φη έχουν απα­γο­ρεύ­σει ή επι­βάλ­λει περιο­ρι­σμούς στις εξα­γω­γές χει­ρουρ­γι­κών μασκών, γαντιών μιας χρή­σης, στο­λών, άλλων μέσων…

Προτεινόμενο
ΠΟΥ: “Δεν είναι κακή ιδέα” να χρησιμοποιούνται προστατευτικά για το στόμα, αλλά οι μάσκες προορίζονται για τους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής

Ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγεί­ας εξα­κο­λου­θεί να πιστεύ­ει ότι η χρή­ση μάσκας θα πρέ­πει να επι­κε­ντρώ­νε­ται κυρί­ως στους εργα­ζό­με­νους στον τομέα…

Επικαιρότητα
Ηλ. Σιώρας: Ο πόλεμος έχει στρατιώτες όμως θέλει και όπλα, ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΣΚΕΣ

Με κινη­το­ποί­η­ση «ειδι­κού σκο­πού και τύπου» όπως τη χαρα­κτή­ρι­σαν οι νοσο­κο­μεια­κοί για­τροί, μετά από κάλε­σμα της Ομο­σπον­δί­ας Ενώ­σε­ων Νοσο­κο­μεια­κών Γιατρών…