Περιήγηση: Ιατρική βοήθεια

Διεθνή
Εκστρατεία για ανθρωπιστική και ιατρική βοήθεια προς τα νοσοκομεία της Γάζας, από το ΚΚ Ισραήλ

Το ΚΚ Ισρα­ήλ, πέραν από τις κινη­το­ποι­ή­σεις αλλη­λεγ­γύ­ης που πραγ­μα­το­ποί­η­σε υπέρ του λαού της Παλαι­στί­νης, ξεκί­νη­σε ανθρω­πι­στι­κή ιατρι­κή καμπά­νια για…