Περιήγηση: Ιατρική Μπριγάδα Henry Reeve

Επικαιρότητα
Καινοτόμος μεθοδολογία για την ανίχνευση σεισμικού κινδύνου στην Κούβα

Η νέα μεθο­δο­λο­γία παρου­σιά­ζει ένα μοντέ­λο σει­σμι­κού κιν­δύ­νου όπου, για πρώ­τη φορά στην Κού­βα, τα μοντέ­λα ζωνι­κό­τη­τας, ρήγ­μα­τος και σεισμικότητας…

Διεθνή
Ο ΟΗΕ αναγνωρίζει την εμπειρία και καθοριστική συμμετοχή της Κούβας στη συνεργασία Αναπτυσσόμενων Χωρών

Με την ευκαι­ρία της 12ης Σεπτέμ­βρη, ημέ­ρας των ανα­πτυσ­σό­με­νων κρα­τών “για τη Συνερ­γα­σία Χωρών Νότου-Νότου” (South-South cooperation), ο ΟΗΕ αναφέρθηκε…

Ανακοινώσεις
Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: Κάτω τα χέρια απ’ την Κούβα! Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ είναι ο αρχιτρομοκράτης των λαών

Την από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης των ΗΠΑ να συμπε­ρι­λά­βουν την Κού­βα στην λίστα των «κρα­τών-χορη­γών τρο­μο­κρα­τί­ας» κατα­δι­κά­ζει με ανα­κοί­νω­ση του ο…

Πολιτική
Με πρωτοβουλία του ΚΚΕ η Ομάδα Φιλίας του Ευρωκοινοβουλίου με την Κούβα στηρίζει το αίτημα για Νόμπελ στους Κουβανούς γιατρούς

H Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ πρό­τει­νε στην Ομά­δα Φιλί­ας του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου με την Κού­βα να υπο­στη­ρί­ξει την πρω­το­βου­λία για την…

Επικαιρότητα
Βραβείο Νόμπελ στην κουβανική ιατρική ταξιαρχία Henry Reeve: Νόμπελ ΝΑΙ — εμπάργκο ΟΧΙ!

Στις 14-Οκτ-2020, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το Δεύ­τε­ρο Δια­δι­κτυα­κό Σεμι­νά­ριο της Εκστρα­τεί­ας Unblock_Cuba_2020 (στα­μα­τή­στε το εμπάρ­γκο της Κού­βας), που φιλο­ξέ­νη­σε το ICAP Instituto…