Περιήγηση: Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

Κοινωνία
ΙΣΑ, ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ: Η νομιμοποίηση της καλλιέργειας και της χορήγησης φαρμακευτικής κάνναβης οδηγεί σε αύξηση χρηστών

Ιατρι­κός Σύλ­λο­γος, ΟΚΑΝΑ και του ΚΕΘΕΑ εξέ­φρα­σαν τον προ­βλη­μα­τι­σμό και την έντο­νη ανη­συ­χία τους για τη νομι­μο­ποί­η­ση της καλ­λιέρ­γειας και της…

Υγεία
Προς ΙΣΑ: Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, οι ευρωπαϊκές οδηγίες και η άθλια ελληνική πραγματικότητα

Να μην απο­δέ­χο­νται κατα­χρη­στι­κούς όρους εις βάρος τους, από τις εται­ρί­ες που συνερ­γά­ζο­νται για την εφαρ­μο­γή του Ευρω­παϊ­κού Κανο­νι­σμού Προστασίας…