Περιήγηση: Ιβάν Πετρόβιτς Πάβλοφ

Πρόσωπα
Ιβάν Πετρόβιτς Πάβλοφ

Στις 14 Σεπτεμ­βρί­ου 1849 γεν­νιέ­ται ο Ιβάν Πετρό­βιτς Πάβλοφ. Σοβιε­τι­κός φυσιο­λό­γος, δημιουρ­γός της υλι­στι­κής διδα­σκα­λί­ας για την ανώ­τα­τη νευ­ρι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα και…