Περιήγηση: Ιγνάτιος Καϊτεζίδης

Κοινωνία
Σαρδελοποίηση μαθητών σε Γυμνάσιο της Πυλαίας: «Σχολείο για 350 παιδιά έχει 550, δεν χωράμε!»

Σε απο­χή από τα μαθή­μα­τά τους προ­χώ­ρη­σαν χθες, Δευ­τέ­ρα 1/10, οι μαθη­τές του 2ου Γυμνα­σί­ου Πυλαί­ας στην Θεσ­σα­λο­νί­κη δια­μαρ­τυ­ρό­με­νοι για…

Ανακοινώσεις
Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη: Συνυπεύθυνοι δημοτική αρχή και κυβέρνηση για το κλείσιμο νηπιαγωγείων και την ταλαιπωρία μαθητών-γονιών

Τις τερά­στιες ευθύ­νες Δήμου και της κυβέρ­νη­σης για το κλεί­σι­μο νηπια­γω­γεί­ων στην περιο­χή και την ταλαι­πω­ρία που υφί­στα­νται μαθη­τές και…

Ανακοινώσεις
Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη: Οι «μάσκες» για τον δήμαρχο κ. Καϊτεζίδη και τη διοικούσα παράταξή του έπεσαν

Το κλεί­σι­μο άλλων δύο Δημο­τι­κών Παι­δι­κών Σταθ­μών, την από­λυ­ση συμ­βα­σιού­χων εργα­ζό­με­νων και την επι­στρά­τευ­ση δυνά­με­ων των ΜΑΤ από τη διοίκηση…

Επικαιρότητα
Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη: Πυρά της «Λαϊκής Συσπείρωσης» προς Καϊτεζίδη για το κλείσιμο δημοτικών παιδικών σταθμών

Για ακό­μη μια φορά η διοί­κη­ση του Δήμου Πυλαί­ας-Χορ­τιά­τη ειση­γεί­ται το κλεί­σι­μο Δημο­τι­κών Παι­δι­κών Σταθ­μών με το πρό­σχη­μα ότι “δεν…

Ανακοινώσεις
Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη: «Πυρά» της Λαϊκής Συσπείρωσης κατά της διοίκησης Καϊτεζίδη για τους απλήρωτους εργαζόμενους

«Πυρά» κατά της διοί­κη­σης του δημάρ­χου Πυλαί­ας-Χορ­τιά­τη Ιγν. Καϊ­τε­ζί­δη εκτο­ξεύ­ει με ανα­κοί­νω­ση της η Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση στην οποία ανα­φέ­ρει ότι…

Ανακοινώσεις
Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη: Νέο ειδικό τέλος-χαράτσι επιβάλλει στους δημότες η διοίκηση Καϊτεζίδη

Το γεγο­νός ότι η διοί­κη­ση του δημάρ­χου Ιγνά­τιου Καϊ­τε­ζί­δη πρω­το­πο­ρεί στην επι­βο­λή ειδι­κών τελών υπο­γραμ­μί­ζει σε ανα­κοί­νω­ση της η Λαϊκή…

Ανακοινώσεις
Λαϊκή Συσπείρωση Πυλαίας-Χορτιάτη: Προσηλωμένη στη μετατροπή της Ελλάδας σε αμερικανονατοϊκό ορμητήριο η διοίκηση Καϊτεζίδη

Για προ­σή­λω­ση στην κυβερ­νη­τι­κή πολι­τι­κή του «ανή­κο­μεν στο ΝΑΤΟ» και της μετα­τρο­πής της Ελλά­δας σε απέ­ρα­ντο αμε­ρι­κα­νο­να­τοϊ­κό ορμη­τή­ριο καταγ­γέλ­λει τη διοίκηση…