Περιήγηση: Ιδεομορφίες

Εικαστικές Τέχνες
«ΙΔΕΟΜΟΡΦΙΕΣ», κυκλοφόρησε το ημερολόγιο τέχνης 2020 του Κ. Ευαγγελάτου

Εκδό­θη­κε και κυκλο­φό­ρη­σε το ετή­σιο εικα­στι­κό, συλ­λε­κτι­κό Ημε­ρο­λό­γιο του Κώστα Ευαγ­γε­λά­του, με τίτλο: «Ιδε­ο­μορ­φί­ες », 20 χρό­νια Σύγ­χρο­νη Πινα­κο­θή­κη Villa Ροδόπη,…