Περιήγηση: ιδιωτικοποίηση ΑΔΜΗΕ - ΔΕΔΔΗΕ

Επικαιρότητα
Οι αρμόδιοι παραδέχονται: “Η χρόνια εγκατάλειψη φταίει για το μέγεθος των ζημιών του δικτύου της ΔΕΗ από την κακοκαιρία”

(η είδη­ση) 🆘  «Έως και 75% μειώ­θη­καν τα τελευ­ταία χρό­νια οι ετή­σιες επεν­δύ­σεις του ΔΕΔΔΗΕ, με απο­τέ­λε­σμα την έλλει­ψη συντήρησης…

Επικαιρότητα
Ακόμα δεν έφτασε το ρεύμα σε πάνω από 7.000 νοικοκυριά — απεγκλωβισμός κατοίκων από την Πυροσβεστική

Με ρυθ­μούς χελώ­νας προ­χω­ρά η επα­ναη­λε­κτρο­δό­τη­ση των λαϊ­κών νοι­κο­κυ­ριών, σε αρκε­τούς δήμους της Αττι­κής, παρά τη συν­δρο­μή ακό­μα και του…

Επικαιρότητα
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΔ: Σε «στρατηγικού χαρακτήρα» επενδυτές ο ΔΕΔΔΗΕ

Την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση του ΔΕΔΔΗΕ (Δια­χει­ρι­στής του Ελλη­νι­κού Δικτύ­ου Δια­νο­μής Ηλε­κτρι­κής Ενέρ­γειας) σε ποσο­στό 49% ανα­κοί­νω­σε ο υπουρ­γός Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέργειας…

Επικαιρότητα
ΠΑΜΕ: Κινητοποίηση Τρίτη 3‑Σεπ ενάντια στις αυξήσεις τιμολογίων της ΔΕΗ και τις διακοπές ρευματοδότησης

Μαζι­κή παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας την Τρί­τη 3 Σεπτέμ­βρη στις 8 π.μ. στα γρα­φεία της ΔΕΗ στην Αθή­να (Χαλ­κο­κον­δύ­λη 30) διορ­γα­νώ­νει το…