Περιήγηση: Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Πολιτισμός
Με αφορμή τον εγκλωβισμό των παιδιών το σωματείο εργαζομένων στην ΕΛΣ περιγράφει τι σημαίνει η σύμβαση δωρεάς του ΙΣΝ

Πέντε ερω­τή­μα­τα που σχε­τί­ζο­νται με την ασφά­λεια των εργα­ζο­μέ­νων και των επι­σκε­πτών της Εθνι­κής Λυρι­κής Σκη­νής (ΕΛΣ) ανα­δει­κνύ­ει το Σωμα­τείο Εργαζομένων…