Περιήγηση: Ιερά Σύνοδος

Ματιές στην Επικαιρότητα
Μας δουλεύουν… Άλλα λέει η Εκκλησία και άλλα η κυβέρνηση για τις λιτανείες

Απα­γο­ρεύ­ο­νται οι λιτα­νεί­ες ανα­κοί­νω­σε η κυβέρ­νη­ση (και μάλι­στα το παρου­σί­α­σε και ως μέτρο που έχει τη συγκα­τά­θε­ση της εκκλη­σί­ας: «κατό­πιν…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Προσευχή με το τετραγωνικό και ρόλος υγειονομικού στους παπάδες

Η εγκλη­μα­τι­κή από­φα­ση της Ιεραρ­χί­ας θέτει επι­τα­κτι­κά το ζήτη­μα του δια­χω­ρι­σμού εκκλη­σί­ας και κρά­τους, κάτι που σε άλλες καπι­τα­λι­στι­κές χώρες…