Περιήγηση: Ιερείς

Επικαιρότητα
Στην εντατική ο μητροπολίτης Καστοριάς — Θετικοί άλλοι τέσσερις ιερείς

Επι­δεί­νω­ση παρου­σί­α­σε τα ξημε­ρώ­μα­τα της Κυρια­κής η κατά­στα­ση της υγεί­ας του Μητρο­πο­λί­τη Καστο­ριάς Σερα­φείμ, ο οποί­ος τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες νοσηλευόταν…

Πολιτική
Ο Θ. Παφίλης παρουσίασε στο Σύνδεσμο Κληρικών την πρόταση του ΚΚΕ για το διαχωρισμό Κράτους — Εκκλησίας

Ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ, Θ. Παφί­λης, συνα­ντή­θη­κε σήμε­ρα στα γρα­φεία της ΚΟ του Κόμ­μα­τος στη Βου­λή τον Ιερό Σύνδεσμο…