Περιήγηση: Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδας

Κοινωνία
Δ. Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ ουδέποτε διαχώρισε τους εργαζόμενους σε θρησκευόμενους και μη

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, συνα­ντή­θη­κε σήμε­ρα με αντι­προ­σω­πεία του Ιερού Συν­δέ­σμου Κλη­ρι­κών Ελλά­δας. Στη συνά­ντη­ση συμμετείχε…