Περιήγηση: ιικό φορτίο

Κοινωνία
Θεσσαλονίκη: Ξεπέρασαν τις υψηλότερες τιμές του τρίτου κύματος της πανδημίας οι τιμές του ιικού φορτίου των λυμάτων

Αυξη­τι­κή παρα­μέ­νει η τάση συγκέ­ντρω­σης του ιικού φορ­τί­ου στα αστι­κά από­βλη­τα της Θεσ­σα­λο­νί­κης στις καθη­με­ρι­νές μετρή­σεις στο πλαί­σιο της έρευνας…

Κοινωνία
Θεσσαλονίκη: Στο “κόκκινο” ξανά μετά από μήνες το ιικό φορτίο των λυμάτων

 Πιο έντο­να αυξη­τι­κή απο­τυ­πώ­νε­ται η τάση συγκέ­ντρω­σης του ιικού φορ­τί­ου του SARS-CoV‑2 στα αστι­κά από­βλη­τα της Θεσ­σα­λο­νί­κης, στις τελευ­ταί­ες μετρήσεις…

Κοινωνία
Αστικά λύματα: Μείωση ιικού φορτίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη — Αύξηση σε Πάτρα και Ιωάννινα

Στα­θε­ρο­ποι­η­τι­κές και πτω­τι­κές τάσεις δεί­χνουν τα απο­τε­λέ­σμα­τα των εργα­στη­ρια­κών ελέγ­χων στα αστι­κά λύμα­τα την εβδο­μά­δα από 6 έως 12 Σεπτεμ­βρί­ου, με…

Κοινωνία
Λίγο πριν το «πράσινο» επίπεδο το ιικό φορτίο των λυμάτων στη Θεσσαλονίκη

Αισθη­τή βελ­τί­ω­ση της επι­δη­μιο­λο­γι­κής εικό­νας στη Θεσ­σα­λο­νί­κη δεί­χνουν οι πιο πρό­σφα­τες μετρή­σεις ανί­χνευ­σης της συγκέ­ντρω­σης του SARS-CoV‑2 στα αστι­κά απόβλητα,…