Περιήγηση: ιμπεριαλισμός

Διεθνή
Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Πρωτοβουλία: «Η διεύρυνση του ΝΑΤΟ είναι απειλή για τους λαούς»

Σε ανα­κοί­νω­σή της για την διεύ­ρυν­ση του ΝΑΤΟ, η Γραμ­μα­τεία της Ευρω­παϊ­κής Κομ­μου­νι­στι­κής Πρω­το­βου­λί­ας, ανα­φέ­ρει: «H Γραμ­μα­τεία της Ευρω­παϊ­κής Κομμουνιστικής…

Επικαιρότητα
ΠΑΝΕΞΟΡΜΗΣΗ με τον Ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου: Να φτάσουμε παντού με την Απόφαση της ΚΕ για τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία

Πυρε­τω­δώς ετοι­μά­ζο­νται οι Οργα­νώ­σεις του Κόμ­μα­τος και της ΚΝΕ για την πανε­ξόρ­μη­ση με τον «Ριζο­σπά­στη του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου» 12–13 Μάρ­τη, στον…

Απόψεις
Η στάση των κομμουνιστών απέναντι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο της Ουκρανίας

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Η ενδοι­μπε­ρια­λι­στι­κή δια­μά­χη μετα­ξύ των δυνά­με­ων του Ευρω­α­τλα­ντι­σμου (ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ) και της Ρωσί­ας με επί­κε­ντρο την Ουκρανία…