Περιήγηση: Ιμπεριαλιστική επίθεση στη Συρία

Επικαιρότητα
Κοινή Διακήρυξη Συνδικάτων της Ευρώπης και της Μεσογείου Ενάντια στην Ιμπεριαλιστική Επίθεση κατά της Συρίας

Κατα­δι­κά­ζου­με απο­φα­σι­στι­κά την ιμπε­ρια­λι­στι­κή επί­θε­ση των ΗΠΑ , της Βρε­τα­νί­ας και της Γαλ­λί­ας, με τη στή­ρι­ξη του ΝΑΤΟ και της…

Επικαιρότητα
Στις 25 Απριλίου θα δικαστούν από το Αυτόφωρο οι δύο συλληφθέντες φοιτητές — Αφέθηκαν ελεύθεροι

Στις 25 Απρι­λί­ου θα δικα­στούν από το Αυτό­φω­ρο Τρι­με­λές Πλημ­με­λειο­δι­κείο οι δύο δια­δη­λω­τές που συνε­λή­φθη­σαν τη Δευ­τέ­ρα κατά την άγρια…

Πολιτική
«Θα καλούσαμε τον ΣΥΡΙΖΑ, την Πρωτομαγιά, να πάει να καταθέσει στεφάνι στον Τρούμαν και όχι στο Σκοπευτήριο»

Να πάει να κατα­θέ­σει στε­φά­νι στον Τρού­μαν και όχι στο Σκο­πευ­τή­ριο την ημέ­ρα της Πρω­το­μα­γιάς κάλε­σε τον ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής…

Απόψεις
Η Ε.Ε αυτοαποκαλύπτεται για μία ακόμη φορά (Με αφορμή το ψήφισμα των ΥΠΕΞ για τη Συρία)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Το Συμ­βού­λιο Εξω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων της ΕΕ που συνε­δρί­α­σε τη Δευ­τέ­ρα 16/4  στο Λου­ξεμ­βούρ­γο –με τη συμ­με­το­χή και…

Διεθνή
Παγκόσμια απήχηση της πρωτοβουλίας των κομμουνιστών να γκρεμίσουν το άγαλμα του μακελάρη Τρούμαν

Ιδιαί­τε­ρη απή­χη­ση και στο εξω­τε­ρι­κό είχε η πρω­το­βου­λία φοι­τη­τών και μαθη­τών να στεί­λουν το δικό τους μήνυ­μα γκρε­μί­ζο­ντας το άγαλ­μα του…

Επικαιρότητα
Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: Ανακοίνωση για την ιμπεριαλιστική επίθεση στην Συρία

Τη νέα ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμ­βα­ση στην Συρία καταγ­γέλ­λει σε ανα­κοί­νω­ση του ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης τονί­ζο­ντας, μετα­ξύ άλλων,…

Κοινωνία
ΚΚΕ: Η συγκυβέρνηση επιδιώκει να διαφημίσει την προσήλωσή της στους ΑμερικανοΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς, χτυπώντας άγρια διαδηλωτές (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Το ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει την επί­θε­ση των ΜΑΤ, με χημι­κά και χει­ρο­βομ­βί­δες κρό­του λάμ­ψης, ενα­ντί­ον του συλ­λα­λη­τη­ρί­ου που είχε οργα­νω­θεί από…

Επικαιρότητα
Διαδηλώσεις στο Ιράκ: «Σταματήστε να καταστρέφετε τη Συρία όπως καταστρέψατε τη χώρα μας»

Χιλιά­δες Ιρα­κι­νοί δια­δή­λω­σαν σήμε­ρα σε πόλεις του Ιράκ για να δια­μαρ­τυ­ρη­θούν για τα αερο­πο­ρι­κά πλήγ­μα­τα που διε­ξή­γα­γαν οι ΗΠΑ, η…

Επικαιρότητα
H Κούβα καταδικάζει την επίθεση των Αμερικάνων και των συμμάχων τους.

Επι­μέ­λεια Πάνος Αλε­πλιώ­της / Την έντο­νη κατα­δί­κη της νέας απο­τρό­παιας επί­θε­σης κατά της Συρί­ας από τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες και τους συμ­μά­χους της εξέ­φρα­σε η…