Περιήγηση: Ινδία

Πολιτική
Στρατιωτική εμπλοκή και στον Ινδοειρηνικό γνωστοποιεί ο Κ. Μητσοτάκης σε άρθρο του στην εφημερίδα «Times of India»

Στρα­τιω­τι­κή απο­στο­λή στον Ινδοει­ρη­νι­κό, με απο­τέ­λε­σμα η χώρα μας να έχει άμε­ση εμπλο­κή στους έντο­νους αντα­γω­νι­σμούς που υπάρ­χουν στην περιοχή…

Διεθνή
Ινδία: Σκέψεις για απαγόρευση των εξαγωγών ρυζιού – Πώς θα επηρεαστούν οι παγκόσμιες τιμές

Ο μεγα­λύ­τε­ρος εξα­γω­γέ­ας ρυζιού, η Ινδία εξε­τά­ζει το ενδε­χό­με­νο απα­γό­ρευ­σης της εξα­γω­γής πολ­λών ποι­κι­λιών του δημη­τρια­κού εκτός από το Μπασμάτι,…

Διεθνή
Ινδία: Τουλάχιστον 288 οι νεκροί από σύγκρουση τρένων, εκατοντάδες τραυματίες

Του­λά­χι­στον 288 άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν και περί­που 850 τραυ­μα­τί­στη­καν από το σιδη­ρο­δρο­μι­κό δυστύ­χη­μα που σημειώ­θη­κε χθες στην Ινδία.  Τα σωστι­κά συνερ­γεία συνεχίσουν…